Úvodní obrázek
Logo Středočeského Kraje

Podmínky přijetí

CZ   EN

Podmínky přijetí:


  • Zájemce spadá do cílové skupiny
  • Zájemce má sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Zdravotní stavy vylučující poskytnutí sociální služby


  • Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Zájemce není schopen pobytu v domově z důvodu akutní infekční nemoci
  • Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití


Ukončení poskytování služeb


Klient může ukončit pobyt v domově kdykoliv, a to výpovědí ze Smlouvy o poskytování služeb, bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď činí 1 kalendářní měsíc, nedohodne-li se s poskytovatelem jinak.

Poskytovatel může ukončit poskytování služeb pouze z těchto důvodů:

  • porušuje-li klient hrubým způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory, zejména zamlčí-li výši svého příjmu nebo jeho změn nebo nezaplatí-li stanovenou úhradu za ubytování a stravu.
  • jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel domova

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.