Úvodní obrázek
Logo Středočeského Kraje

Žádost o poskytnutí služby

CZ   EN


Smlouva o poskytnutí služby


Se zájemcem o poskytnutí služby je uzavřena dle zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Smlouva obsahuje tyto náležitosti:
 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených domovem pro poskytování sociální služby
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • dobu platnosti smlouvy


Odmítnutí uzavření smlouvy
Domov seniorů může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z těchto důvodů:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • zdravotní stav zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové služby
 • zájemci, kterému domov - poskytovatel sociální služby v posledních 6 měsících vypověděl službu z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Odmítne-li domov uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby z výše uvedených důvodů, vydá o tom zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.


Žádost o poskytnutí služby


Zájemce o naše služby vyplní Žádost o poskytnutí služby v domově pro seniory, jejíž součástí je Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele. Výše uvedenou žádost, vyplněnou a vlastnoručně podepsanou, doručí záíjemce na adresu domova.

Po posouzení žádosti bude žadatel písemně informován, o jejím vyhovění nebo případném zamítnutí, a to nejdéle do 30ti kalendářních dnů. V případě nedostatečné kapacity domova bude žádost zařazena do evidence.

Dokumenty ke stažení:


Důvody k vyřazení zájemce o službu z evidence


Zájemce o službu lze vyřadit z evidence pouze z těchto důvodů:
 • úmrtí zájemce o službu
 • umístění klienta do jiného zařízení zejména sociálního charakteru, které zájemci o službu zajistí jeho potřeby
 • podání písemné žádosti o vyřazení z evidence zájemců o službu samotným zájemcem či prostřednictvím jeho blízkých, avšak vždy s vlastnoručním podpisem konkrétního zájemce, s výjimkou případů, kdy zájemce o službu dá plnou moc jednat ve věci žádosti o poskytnutí služby někomu jinému
 • opakovaného odmítnutí nástupu do zařízení a to min. čtyřikrát po dobu jeho evidence
 • při dodatečném zjištění takových skutečností či informací, které by byly v rozporu s přijetím zájemce o službu viz. část standardu 3.4. Důvody k odmítnutí zájemce o službu.